Kancelaria Prawna
Prawa Międzynarodowego
Paluch i Wspólnicy Sp.Kom.

ul. Floriańska 15/4
31-019 Kraków

tel. 012-429-12-10
fax. 012-422-80-36

ZAKRES USŁUG

Kancelaria Prawna KPPM świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie:
 • prawa gospodarczego
 • prawa cywilnego
 • prawa administracyjnego
 • prawa handlowego
 • prawa własności intelektualnej
 • prawa nowych technologii
 • prawa pracy
polegającą, między innymi na:
 • reprezentowaniu w negocjacjach i zawieraniu umów,
 • obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami,
 • kompleksowej obsłudze prawnej procesłw inwestycyjnych (w tym skomplikowanych procesłw budowlanych),
 • doradztwie przy zakładaniu, rejestracji, łączeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego,
 • reprezentowaniu Inwestorów w procesach prywatyzacyjnych,
 • prowadzeniu badania stanu prawnego przedsiębiorstw (audytu prawnego),
 • reprezentowaniu przed Sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej (w tym również organami skarbowymi),
 • sporządzaniu projektów pism i umów w zakresie obrotu prawnego,
 • reprezentowaniu wobec kontrahentów,
 • sporządzaniu analiz i opinii prawnych,
 • reprezentowaniu w procesie windykacji wierzytelności,
 • obsłudze, pomocy prawnej i doradztwie w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej
1. Prawo spłek i obrotu handlowego

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę Spółek. Pomagamy również przy ich zakładaniu, łączeniu, przejęciu, tworzeniu oddziałów i przedstawicielstw. Nasi prawnicy wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, jednocześnie pilnie analizując zmiany zachodzące na rynku krajowym i zagranicznym, oferują obsługę prawną na najwyższym poziomie. Dzięki współpracy z specjalistami z zakresu prawa podatkowego proponowane przez nas rozwiązania charakteryzują się optymalizacją skutków finansowych

2. Prawo obrotu nieruchomościami i prawo działalności developerskiej

Zapewniamy kompleksową obsługę przy nabywaniu, zbywaniu i zagospodarowaniu nieruchomości, w tym obsługę transakcji dokonywanych z udziałem cudzoziemców. Dokonujemy dogłębnej analizy sytuacji prawnej i faktycznej nieruchomości. Kancelaria przygotowywuje projekty umów, uczestniczy w negocjacjach i postępowaniach administracyjnych, pomaga w uzyskaniu konicznych pozwoleń, w tym pozwoleń z zakresu prawa budowlanego. Sporządzane projekty i monitorowane transakcje oddawane są również weryfikacji w zakresie wywoływanych skutków podatkowych i finansowych.

Nasi prawnicy służą również pomocą przy zarządzaniu i korzystaniu z nieruchomości, m.in. zajmujemy się kwestiami takim jak zarządzanie nieruchomościami wspólnymi, zniesienie współwłasności, najem i dzierżawa.

3. Postępowania reprywatyzacyjne i wywłaszczeniowe

Kancelaria świadczy sługi w zakresie dochodzenia rekompensat za przejęte przez państwo nieruchomości oraz jak i inne składniki mienia jak też prowadzi postępowania mające na celu odzyskanie wywłaszczonych nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje skuteczność i szybkość realizacji przysługujących uprawnień.
Zapewniamy analiza stanu prawnego przejętych nieruchomści na podstawie ksiąg wieczystych jak i innych dokumentów, reprezentujemy klientów przed organami administracyjnymi, a następnie dochodzimy w ich imieniu zwrotu nieruchomości i wypłaty odszkodowania przed Sądem.

Lista aktów prawnych podstaw dokonywanych wywłaszczeń w latach 1918-2008

4. Prawo cywilne i prawo pracy

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowywania i negocjowania umów, takich jak umowy najmu, dzierżawy lokali użytkowych oraz mieszkalnych, umowy zlecenia i oświadczenie usług, umowy developerskie, umowy pożyczki, cesji. Ponadto, w zakres naszych usług wchodzi również prawo upadłościowe i naprawcze.
W zakresie prawa pracy Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, opracowywania wewnętrznych regulacji - regulaminy pracy, wynagradzania.
Praktyka Kancelarii koncentruje się na reprezentowaniu pracowników lub pracodawców w rozwiązywaniu sporów pracowniczych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

5. Prawo własności intelektualne i prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji

Kancelaria zajmuje się szczególności następującymi zagadnieniami: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, prawo konkurencji, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczanie nieuczciwej konkurencji Wśród najważniejszych świadczonych usług oferujemy sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz obsługę prawną w zakresie sporów w niniejszym zakresie, w szczególności w przedmiocie ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz użytkowych i patentów.
Reprezentujemy klientów w sporach sądowych, doradztwo i pomoc w negocjacjach, pośredniczymy w zawieraniu ugód dokonujemy analizy prawnej działalności przedsiębiorstw sieci pod względem zasad ochrony konkurencji i konsumentów

6. Prawo Międzynarodowe

Kancelaria Prawna KPPM jest kancelarią o międzynarodowym zasięgu. Dzięki ofercie obsługi klientów w języku angielskim, niemieckim i francuskim, zapewniamy kompleksową obsóługę klientów krajowych i zagranicznych. Usługi prawnicze świadczone są z uwzględnieniem regulacji prawa krajowego i zagranicznego. Obserwujemy operacje na rynku międzynarodowym, badamy oraz zbieramy informacje dotyczące najczęciej stosowanych rozwiązań prawnych za granicą dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania prawne charakteryzują się praktycznością i są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Realizujemy również operacje prawne międzykrajowe, takie jak fuzje czy obsługa zagranicznych podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem powstających skutków podatkowych.

7. Postępowania sądowe i administracyjne, arbitraż

Usługi świadczone przez departament procesowy obejmują reprezentację w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego W szczególności zakresem działalności Kancelarii objęte są sprawy cywilne, sprawy z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego i spadkowego, sprawy gospodarcze, w szczególności windykacyjne, odszkodowawcze, sprawy powstałe w toku postępowania antymonopolowego, administracyjnego. Reprezentujemy klientów przed sądami administracyjnymi, powszechnymi, sądami polubownymi i arbitrażowymi, organami administracyjnymi.

Postępowania prowadzone są z uwzględnieniem ekonomiki procesowej.
© 2008 Kancelaria Prawna Prawa Międzynarodowego Paluch i Wspólnicy Sp.Kom.